Terug naar overzicht

Procesintensifiëring

Kleinere marges door grotere concurrentie vergroten de druk op de maakprocessen. Dus moeten die processen efficiënter verlopen: meer produceren met minder middelen. Daarom zetten bedrijven in op gestroomlijnde processen met minimale fouttolerantie en hoge kwaliteitseisen.

Werk aan de winkel? Neem actie!

Hieronder vind je de 6 belangrijkste invloeden voor dit scenario:

Fouttolerantie wordt lager, verwachtingspatroon hoger

Lees meer...

Kennisopbouw en -borging als organisatiecompetentie

Lees meer...

Aangepaste leidinggevende stijl

Lees meer...

Predictief en preventief onderhoud wint aan belang

Lees meer...

(Big) data als bron

Lees meer...

E-learning als leermethodiek

Lees meer...

Gratis opleidingen in de kijker

Welke invloed heeft dit scenario op de medewerkers?

Fouttolerantie wordt lager, verwachtingspatroon hoger

Specialisatie resulteert in producten met hogere toegevoegde waarde en vraagt dus hogere eisen op vlak van productienauwkeurigheid. Fouttolerantie neemt in elke deelstap af en de kwaliteitscontrole wordt strikter. Verder vraagt het intensiever benutten van het proces een algemene verhoging van het niveau waarmee taken vervuld worden (realistischer plannen, gericht en dynamisch op de hoogte blijven van het eigen expertisedomein ...). Dat zal niet spontaan gebeuren, maar ondersteund worden door een aangepaste manier van leidinggeven, aansturen en opvolgen; dieper begrip van het productieproces en de installaties; beschikbaarheid van rijkere informatie op het moment en de plaats waar ze relevant is; intenser overleg; waar toepasselijk gerichtere toewijzing van taken en verantwoordelijkheden (supervisor voorzien bij kritische taken, complementaire teams samenstellen voor opdrachten …).

Kennisopbouw en -borging als organisatiecompetentie

Op de hoogte blijven van een expertisedomein zal evolueren van persoonsgebonden verwachting naar organisatie-gebonden competentie – nodig om de ambitie rond procesintensifiëring waar te maken. Bij uitbreiding wordt het een voorwaarde in elk strategisch belangrijk kennisdomein waar bedrijfsspecifieke kennis aan de orde is. Daarom zal deze competentieverschuiving getriggerd worden door andere scenario's. Zo zorgt automatisatie ervoor dat strategisch belang van onderhoud toeneemt, en tegelijk vergt het – bij gebrek aan standaardisatie in automatisering en dankzij de bedrijfsspecifieke opzet van het systeem – vaak bedrijfseigen kennis. Naar verwachting zal dit op het niveau van individuele werknemers vooral impact hebben op de verwachting meer te documenteren, samen te werken en kennistransfers in de organisatie meer gestructureerd te laten verlopen.

Aangepaste leidinggevende stijl

Om procesintensifiëring of verandering in de organisatie succesvol te realiseren, is de stijl van de leidinggevende cruciaal. Zowel om medewerkers naar een hoger prestatieniveau te tillen of mee te krijgen in dat verandertraject. De strategische keuzes die de komende jaren gemaakt worden zullen in grote mate samenhangen met de capaciteit van zij die een rol spelen in het leiden, aansturen, begeleiden, motiveren en mobiliseren van medewerkers en talenten. Zonder aangepaste aanpak van hun kant (positieve bekrachtiging, contextualiseren van veranderverwachtingen, gerichte bijstand bij kritieke taken, communicatie …) zal de transitie moeilijk gerealiseerd kunnen worden.

Predictief en preventief onderhoud wint aan belang

Procesintensifiëring, maar ook de overgang van batch naar continue processen, vraagt preventief en predictief onderhoud: onverwachte uitval is immers een immense belemmering om processen te intensifiëren en de impact van niet-geplande, maar noodzakelijke stilstand is groter in flow dan in batch. De nieuwe generatie analysemethodes en risicoanalyses zullen het mogelijk maken predictief en preventief onderhoud naar een hoger niveau te tillen. De investeringen in de taak (qua tijd en middelen) zullen parallel toenemen, de rol in de organisatie zal aan belang winnen, en de status die de verantwoordelijken eraan ontlenen zal groeien. Dit zal effect hebben op de beleving van en zingeving uit de job. Daarentegen zal de curatieve aanpak kleiner worden, met mogelijk een negatieve impact op beleving en voldoening van de medewerker.

(Big) data als bron

Door digitalisering zullen medewerkers minder verbetermogelijkheden moeten detecteren met hun zintuigen, maar eerder cijfers moeten interpreteren. Dat betekent dat verantwoordelijken voor procesontwikkeling en -optimalisatie statistische analyses en tests zullen moeten beheersen, en thuis zullen moeten zijn in data science en advanced analytics. Want alleen zo zullen ze verbetermogelijkheden die zich bijvoorbeeld schuilhouden in lab- en productiedata kunnen onderkennen.

E-learning als leermethodiek

In zoverre onderhoudsmedewerkers aan verschillende installaties moeten kunnen werken, zal het toepassingsgebied van hun competenties verbreden. Dus zal verwacht worden dat ze nieuwe leermethodieken als e-learning benutten om hun kennis up-to-date te houden.

Welke competenties zullen hierdoor beïnvloed worden?

  • Kan zich op de hoogte houden van de installaties, systemen, het proces en de technieken

  • Kan op basis van faalmodus- en –risicoanalyse predictieve en preventieve onderhoudsplannen opstellen

  • Kan proactief en reactief verbetermogelijkheden en –noden (in termen van rendement, veiligheid, milieubelasting, regelconformiteit …) in bestaande processen detecteren

  • Kan samenwerken met eigen teamleden en met andere (externe) collega’s (leidinggevenden, operatoren, procesingenieurs, contractoren, leveranciers)

  • Kan een procesontwikkelings- of –optimalisatieteam bestaande uit internen en externe leden aansturen en coachen

  • Kan zich op de hoogte houden van nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe technologieën, van veranderingen in relevante wetgeving en van ervaringen uit lopende projecten