Terug naar overzicht

Nieuwe samenwerkingsvormen

Bedrijven in onze sector zetten strategisch in op samenwerkingsvormen buiten de eigen bedrijfsmuren. Op alle niveaus van de organisatie gaan medewerkers in overleg met nieuwe partners, of het nu gaat om uitbesteding omwille van kostenoptimalisatie, de zoektocht naar digitale expertise of overleg rond hergebruik van afvalstromen.

Werk aan de winkel? Neem actie!

Hieronder vind je de 6 belangrijkste invloeden voor dit scenario:

Samenwerken met brede variatie aan externe werknemers

Lees meer...

Eigen werk organiseren wordt complexer

Lees meer...

Nieuwe manieren om kennis uit te wisselen

Lees meer...

Nieuwe situaties om ethisch en deontologisch in te handelen

Lees meer...

Regulatoire overheid als nieuwe gesprekspartner

Lees meer...

Van conformisme naar creativiteit en empathie als sleutelvaardigheden

Lees meer...

Gratis opleidingen in de kijker

Welke invloed heeft dit scenario op de medewerkers?

Samenwerken met brede variatie aan externe werknemers

Onderhoudstaken outsourcen impliceert samenwerking die zich niet langer beperkt tot een vertrouwde groep van (externe) collega's, maar die zich uitstrekt naar een brede waaier wisselende contacten, met een variatie aan expertise, aanpak en soms taal. Ook nieuwe samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld met andere onderdelen van de bedrijfsgroep) komen met extra verwachtingen, meer bepaald rond het (vanop afstand) uitvoeren van onderhoudstaken. Ook hier kan de taal- en cultuurbarrière tussen vestigingen spelen, net als eventuele tijdsverschillen. Men zal in dit soort samenwerkingen vertrouwd moeten zijn met communicatiemedia als Skype, en om efficiënte gegevensuitwisseling mogelijk te maken zal men rekening moeten houden met het feit dat documentatie niet alleen bedoeld is voor intern gebruik, maar ook voor andere vestigingen.

Eigen werk organiseren wordt complexer

Digitalisering en nieuwe samenwerkingsvormen zullen organiseren complexer maken. In tegenstelling tot vandaag – met vaste onderhoudskalender op basis van gemiddelde draaitijden en slijtage – zal er een variabel rooster zijn dat alleen onderhoud voorziet als machines een bepaalde gebruiks- of slijtagedrempel naderen of bereiken. Verder zal men rekening moeten houden met medewerkers die niet in de eigen vestiging werken. In vergelijking met samenwerking ter plaatse zal dit meer planwerk vergen.

Nieuwe manieren om kennis uit te wisselen

We evolueren naar de extended company: een bedrijf dat waarde creëert door zijn mediërende rol (potentiële partners koppelen, labresultaten begrijpelijk rapporteren aan klanten …). Dat impliceert dat overleg en kennisuitwisseling niet meer alleen persoonlijke vaardigheden tussen mensen zijn, maar ook capaciteiten van de organisatie om die uitwisselingen mogelijk te maken en faciliteren.

Nieuwe situaties om ethisch en deontologisch in te handelen

Nieuwe, toekomstige samenwerkingsvormen met regulatoire overheden scheppen nieuwe situaties waarin verwacht wordt ethisch en deontologisch correct op te treden. Waar tot op vandaag aangewezen gedrag vaak gedetailleerd is beschreven in regulatoire kaders, zullen medewerkers in de toekomst veel minder op deze raamwerken kunnen terugvallen. Omdat ze zelf, in overleg met de regulatoire overheden, de regels bepalen.

Regulatoire overheid als nieuwe gesprekspartner

Nieuwe, toekomstige samenwerkingsvormen met regulatoire overheden impliceren de herdefiniëring van de regulatoire overheid als partner in het onderzoeksproces. Dat zal een aanpassing vergen van de medewerkers om met deze historisch anders ervaren instantie over uitdagingen en inzichten te reflecteren. Los daarvan zal de regulatoire overheid een aparte positie als partner blijven innemen, waardoor het ontwikkelen en onderhouden van relaties belangrijk blijft.

Van conformisme naar creativiteit en empathie als sleutelvaardigheden

Nieuwe samenwerking met regulatoire autoriteiten kan leiden tot veranderende verwachtingen bij het uitschrijven van procedures. Nu moeten medewerkers procedures uitwerken binnen een stringent en door de regulatoire overheid opgelegd kader. In de toekomst zal wellicht meer ruimte zijn voor tweerichtingsverkeer waarbij regulatoire autoriteiten in dialoog met (kleine) bedrijven zorgen voor veilige, innovatieve geneesmiddelen die het leven van de patiënt verbeteren en de kosten van de gezondheidszorg doen dalen. Hierdoor zal procedures schrijven evolueren van een vaardigheid die steunt op nauwgezetheid naar een creatieve gave waarbij de medewerker zich inleeft in de belangen van de stakeholders en op basis daarvan een robuuste werkmethode voorstelt.

Welke competenties zullen hierdoor beïnvloed worden?

  • Kan (gedocumenteerde) fouten, falingen en storingen, eventueel via de toepassing van meet- en regeltechnieken, interpreteren

  • Kan ethische en deontologische principes en normen interpreteren en toepassen

  • Kan het eigen werk inschatten, organiseren en plannen

  • Kan in diverse teams overleg plegen en uitdagingen, problemen, inzichten en oplossingen met betrekking tot het onderzoeks- en ontwikkeltraject delen

  • Kan met diverse stakeholders (directie, productontwikkeling, eigen team, operatoren, externe partners…) overleg plegen en uitdagingen, problemen, inzichten en oplossingen met betrekking tot een procesontwikkeling of –optimalisatie uitwisselen

  • Kan proactief en reactief verbetermogelijkheden en –noden (in termen van rendement, veiligheid, milieubelasting, regelconformiteit …) in bestaande processen detecteren