Terug naar overzicht

Diversificatie

In de volatiele markt van vandaag kiezen bedrijven in onze sector soms voor spreiding van economische risico door diversificatie. Zo kan de tegenvallende verkoop van één product gecompenseerd worden door succes van het andere. Het voordeel van diversificatie is dat er synergieën gecreëerd worden bij een aantal overkoepelden diensten in de organisatie.

Werk aan de winkel? Neem actie!

Hieronder vind je de 6 belangrijkste invloeden voor dit scenario:

Uitbreiding van de benodigde kennis

Lees meer...

Meer werkposten, minder uiteenlopende kennis

Lees meer...

Kennisopbouw en -overdracht wordt centraler in tijdsbesteding

Lees meer...

Begeleiding wordt minder tijdsintensief

Lees meer...

Extra aspect verwacht bij sturing

Lees meer...

Individuele opdracht wordt groepswerk

Lees meer...

Gratis opleidingen in de kijker

Welke invloed heeft dit scenario op de medewerkers?

Uitbreiding van de benodigde kennis

Diversificatie in productietechnologieën vraagt een uitbreiding van kennis omtrent taken met technologische inslag. Niet alleen vragen nieuwe technologieën nieuwe kennis, de bestaande technieken blijven vaak gebruikt en stellen dus ook kennisvereisten. Het technologieëngamma waarmee je overweg moet kunnen en waarvan je op de hoogte moet blijven, wordt breder. In het verlengde daarvan neemt de nood aan leer- en absorptievermogen toe, dat zich tijdelijk extra scherp stelt bij de introductie van nieuwe technologie.

Meer werkposten, minder uiteenlopende kennis

Automatisatie en technologische machine-innovaties zullen de instel-, bedien- en onderhoudstijd per machine doen dalen (bijvoorbeeld door verschillende smeernippels te vervangen door één smeerpomp). Daardoor zullen medewerkers deze vaardigheden kunnen inzetten voor één (type) machine én parallel voor meer en vaak verschillende soorten machines – wat dat laatste betreft zeker indien automatisatie gepaard gaat met diversificatie. Toch zal de complexiteit per vaardigheid wellicht stabiel blijven of zelfs dalen. Want tegenover de verwachting competenties breder in te zetten staan automatisatie, toenemende vergelijkbaarheid qua instelling, bediening en onderhoud (o.a. gelijkvormige PLC-sturingen), en bijkomende inspanningen om instelling, bediening en onderhoud te ondersteunen via 'sprekende' instructies als pictogrammen.

Kennisopbouw en -overdracht wordt centraler in tijdsbesteding

Automatisatie en digitalisering vertalen zich in grotere nood aan kennis en bijgevolg meer tijd voor kennisverwerving en -overdracht. Dat geldt ook voor andere scenario's die extra kennis vergen (diversificatie machinepark, procesintensifiëring …). De leercurve in de loop van de loopbaan zal dus niet afvlakken en nieuwe manieren zullen ontstaan om kennis aan te vullen en up-to-date te houden. De toenemende nood aan leervermogen zal wellicht tot op zekere hoogte gecounterd worden door specialisatie.

Begeleiding wordt minder tijdsintensief

Keuze voor polyvalente medewerkers en zelfsturende teams zal leiden tot minder tijdsinvestering in actief begeleiden van verantwoordelijken bij implementatie van veranderingen. De rol die ze als (polyvalente) medewerkers (in een zelfsturend team) gespeeld hebben in de voorbereiding van de verandering maakt dat de effectieve implementatie gemakkelijker gaat en minder externe energie vraagt.

Extra aspect verwacht bij sturing

Inzetten op nieuwe markten, diversificatie en personalisering van het aanbod vergen richting en sturing om efficiënt te zijn. Niet alleen ten aanzien van processen, maar ook en misschien nog meer van werknemers. Ze moeten weten naar welk doel ze actief toewerken en dit verhaal moet hen meekrijgen in activiteiten die de routine overstijgen of zelfs doorbreken. Bovendien moet het hen motiveren niet-vertrouwd werk te doen. Daarom moeten leidinggevenden en people managers meer doen dan een team leiden in periodes zonder veranderingen.

Individuele opdracht wordt groepswerk

Polyvalente medewerkers en zelfsturende teams maken dat voorheen individuele evolueren naar groepsopdrachten.

Welke competenties zullen hierdoor beïnvloed worden?

  • Kan onderzoeks- en testwerk uitvoeren en documenteren

  • Kan zich op de hoogte houden van de installaties, het proces, de grondstoffen en de producten

  • Kan (gedocumenteerde) fouten, falingen en storingen, eventueel via de toepassing van meet- en regeltechnieken, interpreteren

  • Kan de machine bedienen (starten, bijstellen, uitschakelen)

  • Kan de machine(s) instellen volgens voorgeschreven procesparameters

  • Kan een onderhoudsteam aansturen en coachen