Terug naar overzicht


Digitalisering

Digitalisering en automatisering worden het vaakst genoemd als reden voor toekomstige competentieveranderingen. Technologieën evolueren bijzonder snel. Om bij te blijven qua productiviteit en informatieverzameling kunnen bedrijven niet anders dan in te zetten op het verder automatiseren van de bedrijfsprocessen en het gebruik van digitale tools op de werkvloer. Elk bedrijf in de sector houdt al rekening met dit scenario. Het ene bedrijf staat hier echter verder in dan het andere.

Werk aan de winkel? Neem actie!

Hieronder vind je de 6 belangrijkste invloeden voor dit scenario:

Mobiele en digitale (communicatie)technologie benutten

Lees meer...

Overgang naar computergestuurde instelling, bediening en log

Lees meer...

Monitoring (proces)data vervangt zintuiglijke controle en tussentijdse bediening

Lees meer...

Geautomatiseerd in proces brengen van grondstoffen en machinereiniging

Lees meer...

Nieuwe partners, uit andere disciplines

Lees meer...

Kennisopbouw en -overdracht wordt centraler in tijdsbesteding

Lees meer...

Gratis opleidingen in de kijker

Welke invloed heeft dit scenario op de medewerkers?

Mobiele en digitale (communicatie)technologie benutten

Digitale (en mobiele) technologie op de werkvloer kan de uitvoering van heel wat taken ondersteunen. Medewerker die deze apparaten en applicaties efficiënt benutten, zullen verschillende taken gemakkelijker, sneller en/of beter uitvoeren. Ook documentatie van uitgevoerd werk kan sneller, want ter plaatse in een centraal beheerssysteem. Deze input kan de planning rechtstreeks voeden en het beheer van materialen en wisselstukken (deels) automatiseren.

Digitalisering laat ook toe anders samen te werken (Skype …), documentatie rond onderhouds- en herstellingstaken in real time aan te bieden (Google Glass bij spoedinterventies), of online up-to-date te blijven. Loggegevens kunnen dankzij digitalisering gemakkelijk ontsloten en indien nodig gevisualiseerd worden ter ondersteuning van planningopbouw. Omdat de tools wegens de brede toepassingsmogelijkheden een zekere complexiteit met zich meebrengen is de nodige knowhow vereist. Vanuit de intense verstrengeling van processen door digitalisering, wordt de impact van fouten ook groter en daalt de tolerantie daarvan.

Overgang naar computergestuurde instelling, bediening en log

Automatisatie en digitalisering maken instelling en bediening van de machines eenvoudiger en minder tijds- en arbeidsintensief. Computersturing zal de plaats innemen van manuele bediening én toelaten productieprogramma's vooraf in te stellen. Zodat verschillende productiefases elkaar zonder tussenkomst van een bediener naadloos opvolgen. Ook de productielog (bijvoorbeeld grondstoffenverbruik) wordt in deze omgeving (quasi) volledig automatisch.

Binnen deze evolutie zullen medewerkers deze digitale aansturing en informatie-uitwisseling moeten vertrouwen en deze tools inzetten met maximale efficiëntiewinst. Anderzijds moeten ze in staat zijn bij technologisch falen snel over te schakelen op manuele instelling, bediening en log. Dat vereist diepgaand procesbegrip.

Monitoring (proces)data vervangt zintuiglijke controle en tussentijdse bediening

Via automatisatie worden kwaliteitsaspecten en onregelmatigheden van producten, machines en processen (in realtime) gemonitord en gedetecteerd via sensoren en andere meetapparatuur. Evaluatie van productkwaliteit en vaststelling van onregelmatigheden zal dus evengoed digitaal als zintuiglijk verlopen. Bovendien verschuift het accent gaandeweg van product- naar procesopvolging: als het proces stabiel is, zal het product dat ook zijn. ‘Bedienen' wordt steeds meer 'monitoren'.

Bij mechanische instellingen kan je zelf controleren, in een digitale omgeving put je gegevens in de computer en moet je erop rekenen dat de sturing goed gaat om tot een correct resultaat te komen.

Geautomatiseerd in proces brengen van grondstoffen en machinereiniging

Procesautomatisatie zal zich naar verwachting focussen op de juiste hoeveelheid grondstoffen en op reiniging van de machine(onderdelen). Daardoor daalt bij deze taken de fysieke belasting én de benodigde tijd. In het geval van grondstofaanvoer verkort automatisatie de periode waarin de medewerker zich moet concentreren op toevoeging van de juiste hoeveelheden. Maar uiteraard moet hij/zij in staat blijven geautomatiseerde systemen voor grondstoftoevoer en reiniging te bedienen.

Nieuwe partners, uit andere disciplines

Met digitalisering en geavanceerde analysetechnieken manifesteren zich nieuwe samenwerkingen met nieuwe partners: softwareontwikkelaars, wiskundigen, data scientists ... Partners die qua perspectief, aanpak en taal afwijken van vertrouwde partijen. De afstand met die nieuwe disciplines kunnen overbruggen wordt een succesfactor bij de implementeren van scenario's. Ook de intensiteit waarmee overlegd wordt, moet toenemen.

Kennisopbouw en -overdracht wordt centraler in tijdsbesteding

Automatisatie en digitalisering vertalen zich in grotere nood aan kennis en bijgevolg meer tijd voor kennisverwerving en -overdracht. Dat geldt ook voor andere scenario's die extra kennis vergen (diversificatie machinepark, procesintensifiëring …). De leercurve in de loop van de loopbaan zal dus niet afvlakken en nieuwe manieren zullen ontstaan om kennis aan te vullen en up-to-date te houden. De toenemende nood aan leervermogen zal wellicht tot op zekere hoogte gecounterd worden door specialisatie.

Het project van Cefochim dat goedgekeurd werd door de FEDER, maakt het mogelijk om tussen 2017 en 2020 voor 1.067.000€ de nieuwste uitrusting aan te kopen zoals deze in de industrie gebruikt wordt. Deelnemers aan de opleidingen verwerven op die manier de competenties die volledig up to date zijn met de laatste wetenschappelijke, technologische en digitale ontwikkelingen in de chemische en farmaceutische productie.

Welke competenties zullen hierdoor beïnvloed worden?

  • Kan onregelmatigheden in de grondstoffen, de producten, de werking van de machines of de opdrachten tijdig opmerken

  • Kan het eigen werk inschatten, organiseren en plannen

  • Kan werkorders en ondersteunende documentatie (bvb. tekeningen) begrijpen

  • Kan grondstoffen aanvoeren, afwegen en in proces brengen volgens de recepten en voorgeschreven procedures

  • Kan volgens voorgeschreven procedures stalen nemen en eenvoudige kwaliteitstesten uitvoeren op grondstoffen, halfafgewerkte en afgewerkte producten

  • Kan zich op de hoogte houden van de installaties, systemen, het proces en de technieken