Terug naar overzicht

Procesontwikkeling en -optimalisatie in chemie en kunststoffen

De keuze van de methode hoe een product en/of dienst geproduceerd en geleverd wordt. Die omvat het ontwerp van chemische processen (met het oog op industriële productie), de optimalisatie van stabiliteit, veiligheid en rendement van productieprocessen, en het op elkaar afstemmen van de verschillende schakels in de supply chain.

Werk aan de winkel? Neem actie!

Hieronder vind je de 6 belangrijkste invloeden voor dit proces:

Meer autonomie in het werk en het opnemen van verantwoordelijkheden

Lees meer...

IT als nieuw op te volgen expertisedomein

Lees meer...

Kenniscomponent krijgt andere invulling

Lees meer...

Ergonomische en veiligere alternatieven voor menselijke interventies als op te volgen expertisedomein

Lees meer...

Aangepaste leidinggevende stijl

Lees meer...

Nieuwe partners uit andere disciplines

Lees meer...

Belangrijkste invloeden binnen dit proces

Meer autonomie in het werk en het opnemen van verantwoordelijkheden

De evolutie naar meer autonome teams verandert de context en structuur waarbinnen taken uitgevoerd worden. Medewerkers moeten in staat zijn ook in dergelijke omgeving hun verantwoordelijkheden op te nemen én te waken over verantwoordelijkheden van anderen (peer management). Parallel hiermee zullen ze niet langer beoordeeld worden op de uitvoering van specifieke taken, maar op het al dan niet opnemen van verantwoordelijkheden. Zelfsturende teams impliceren dus niet alleen taakuitvoering in een context van meer autonomie, maar ook in een context van minder strikte of specifieke taakdefinitie.

IT als nieuw op te volgen expertisedomein

Digitalisering (bijvoorbeeld een nieuw ERP-systeem) maakt procesverbetering mogelijk, zij het dat die verbetering in een totaal ander domein verbeeld wordt dan in pakweg chemische processing of fysieke infrastructuur. Wie bezig is met procesontwikkeling en -optimalisatie moet ook de digitale mogelijkheden onderkennen en evalueren: (verbeterde) dataopslag, bevraagbaarheid, ontsluiting, afbeelding of rapportage van gegevens …

Kenniscomponent krijgt andere invulling

Als inzet op diversificatie en ontginning van nieuwe markten de ontwikkeling van radicaal andere producten impliceert, of procesintensifiëring nieuwe processen betekent, zal de product- dan wel procesgebonden kenniscomponent die nodig is in proces- en productontwikkeling noodzakelijkerwijs veranderen.

Ergonomische en veiligere alternatieven voor menselijke interventies als op te volgen expertisedomein

Verdere automatisatie creëert een nieuw expertisedomein: welke menselijke interventies vervangen door machinale handelingen en welke manieren om vanuit automatisatie en robotica menselijke interventies ergonomisch of veiliger te maken?

Aangepaste leidinggevende stijl

Om procesintensifiëring of verandering in de organisatie succesvol te realiseren, is de stijl van de leidinggevende cruciaal. Zowel om medewerkers naar een hoger prestatieniveau te tillen of mee te krijgen in dat verandertraject. De strategische keuzes die de komende jaren gemaakt worden zullen in grote mate samenhangen met de capaciteit van zij die een rol spelen in het leiden, aansturen, begeleiden, motiveren en mobiliseren van medewerkers en talenten. Zonder aangepaste aanpak van hun kant (positieve bekrachtiging, contextualiseren van veranderverwachtingen, gerichte bijstand bij kritieke taken, communicatie …) zal de transitie moeilijk gerealiseerd kunnen worden.

Nieuwe partners uit andere disciplines

Met digitalisering en geavanceerde analysetechnieken manifesteren zich nieuwe samenwerkingen met nieuwe partners: softwareontwikkelaars, wiskundigen, data scientists ... Partners die qua perspectief, aanpak en taal afwijken van vertrouwde partijen. De afstand met die nieuwe disciplines kunnen overbruggen wordt een succesfactor bij de implementeren van scenario's. Ook de intensiteit waarmee overlegd wordt, moet toenemen.

Welke competenties zullen hierdoor beïnvloed worden?

  • Kan zich op de hoogte houden van nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe technologieën, van veranderingen in relevante wetgeving en van ervaringen uit lopende projecten

  • Kan met diverse stakeholders (directie, productontwikkeling, eigen team, operatoren, externe partners…) overleg plegen en uitdagingen, problemen, inzichten en oplossingen met betrekking tot een procesontwikkeling of –optimalisatie uitwisselen

  • Kan proactief en reactief verbetermogelijkheden en –noden (in termen van rendement, veiligheid, milieubelasting, regelconformiteit …) in bestaande processen detecteren

  • Kan onderzoeks- en testwerk uitvoeren en documenteren

  • Kan samenwerkingen met kennis- en product- en infrastructuurleveranciers verkennen en opzetten

  • Kan onderzoeks- en testwerk in functie van procesontwikkeling en –optimalisatie interpreteren en resultaten rapporteren