Terug naar overzicht

Onderhoud in sterk geautomatiseerde context in chemie en kunststoffen

Instandhouding en herstel van, en structurele aanpassingen aan de productie-infrastructuur. Voorbeelden zijn (data gedreven) planning van onderhoud, effectieve uitvoering van (al dan niet curatief) onderhoud, en planning en uitvoering van welbepaalde aanpassingen aan machines, systemen en installaties in de productieomgeving.

Werk aan de winkel? Neem actie!

Hieronder vind je de 6 belangrijkste invloeden voor dit proces:

Mobiele en digitale (communicatie)technologie benutten

Lees meer...

Samenwerken met brede variatie aan externe werknemers

Lees meer...

Uitbreiding van de benodigde kennis

Lees meer...

Kenniscomponent aanvullen met nieuw specialisme

Lees meer...

Fouttolerantie wordt lager, verwachtingspatroon hoger

Lees meer...

Manier waarop werkorder wordt aangeboden evolueert

Lees meer...

Belangrijkste invloeden binnen dit proces

Mobiele en digitale (communicatie)technologie benutten

Digitale (en mobiele) technologie op de werkvloer kan de uitvoering van heel wat taken ondersteunen. Medewerker die deze apparaten en applicaties efficiënt benutten, zullen verschillende taken gemakkelijker, sneller en/of beter uitvoeren. Ook documentatie van uitgevoerd werk kan sneller, want ter plaatse in een centraal beheerssysteem. Deze input kan de planning rechtstreeks voeden en het beheer van materialen en wisselstukken (deels) automatiseren. Digitalisering laat ook toe anders samen te werken (Skype …), documentatie rond onderhouds- en herstellingstaken in real time aan te bieden (Google Glass bij spoedinterventies), of online up-to-date te blijven. Loggegevens kunnen dankzij digitalisering gemakkelijk ontsloten en indien nodig gevisualiseerd worden ter ondersteuning van planningopbouw. Omdat de tools wegens de brede toepassingsmogelijkheden een zekere complexiteit met zich meebrengen is de nodige knowhow vereist. Vanuit de intense verstrengeling van processen door digitalisering, wordt de impact van fouten ook groter en daalt de tolerantie daarvan.

Samenwerken met brede variatie aan externe werknemers

Onderhoudstaken outsourcen impliceert samenwerking die zich niet langer beperkt tot een vertrouwde groep van (externe) collega's, maar die zich uitstrekt naar een brede waaier wisselende contacten, met een variatie aan expertise, aanpak en soms taal. Ook nieuwe samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld met andere onderdelen van de bedrijfsgroep) komen met extra verwachtingen, meer bepaald rond het (vanop afstand) uitvoeren van onderhoudstaken. Ook hier kan de taal- en cultuurbarrière tussen vestigingen spelen, net als eventuele tijdsverschillen. Men zal in dit soort samenwerkingen vertrouwd moeten zijn met communicatiemedia als Skype, en om efficiënte gegevensuitwisseling mogelijk te maken zal men rekening moeten houden met het feit dat documentatie niet alleen bedoeld is voor intern gebruik, maar ook voor andere vestigingen.

Uitbreiding van de benodigde kennis

Diversificatie in productietechnologieën vraagt een uitbreiding van kennis omtrent taken met technologische inslag. Niet alleen vragen nieuwe technologieën nieuwe kennis, de bestaande technieken blijven vaak gebruikt en stellen dus ook kennisvereisten. Het technologieëngamma waarmee je overweg moet kunnen en waarvan je op de hoogte moet blijven, wordt breder. In het verlengde daarvan neemt de nood aan leer- en absorptievermogen toe, dat zich tijdelijk extra scherp stelt bij de introductie van nieuwe technologie.

Kenniscomponent aanvullen met nieuw specialisme

Met toenemende automatisatie en digitalisering voegt zich bij bestaande kenniscompetenties een nieuw expertisedomein rond elektriciteit, elektronica en automatisatie – containerbegrippen waarin relevante kennis zich vaak situeert in merkgebonden nichedomeinen (zoals industriële software). In geautomatiseerde omgevingen zullen medewerkers die naar verwachting willen presteren moeten kunnen terugvallen op deze specialistische kennis. Ook een zeker analytisch vermogen zal verwacht worden, dat toelaat de achterliggende logica en complexere afhankelijkheden van deze systemen te begrijpen.

Fouttolerantie wordt lager, verwachtingspatroon hoger

Specialisatie resulteert in producten met hogere toegevoegde waarde en vraagt dus hogere eisen op vlak van productienauwkeurigheid. Fouttolerantie neemt in elke deelstap af en de kwaliteitscontrole wordt strikter. Verder vraagt het intensiever benutten van het proces een algemene verhoging van het niveau waarmee taken vervuld worden (realistischer plannen, gericht en dynamisch op de hoogte blijven van het eigen expertisedomein ...). Dat zal niet spontaan gebeuren, maar ondersteund worden door een aangepaste manier van leidinggeven, aansturen en opvolgen; dieper begrip van het productieproces en de installaties; beschikbaarheid van rijkere informatie op het moment en de plaats waar ze relevant is; intenser overleg; waar toepasselijk gerichtere toewijzing van taken en verantwoordelijkheden (supervisor voorzien bij kritische taken, complementaire teams samenstellen voor opdrachten …).

Manier waarop werkorder wordt aangeboden evolueert

Aanbieden van werkorders zal niet meer gebeuren via papieren bonnen, maar digitaal (en eventueel mobiel). Dit impliceert begrip van werkbonnen en de vertaling van opdrachten naar persoonlijke planning. Men zal die digitale tools moeten kunnen hanteren en de digitale applicaties op de juiste manier inzetten.

Welke competenties zullen hierdoor beïnvloed worden?

  • Kan een operationele onderhoudsplanning maken

  • Kan zich op de hoogte houden van de installaties, systemen, het proces en de technieken

  • Kan op basis van faalmodus- en –risicoanalyse predictieve en preventieve onderhoudsplannen opstellen

  • Kan werkorders en ondersteunende documentatie (bvb. tekeningen) begrijpen

  • Kan, zo nodig aan de hand van relevant documentatiemateriaal en hulplijnen, installaties, systemen en apparatuur volgens de veiligheidsvoorschriften herstellen

  • Kan (gedocumenteerde) fouten, falingen en storingen, eventueel via de toepassing van meet- en regeltechnieken, interpreteren